กฏและกติกาของIVAO

7. กฏและกติกาในการสื่อสาร

7.1 - ผู้เล่นควรใช้การสื่อสารผ่านทางวิทยุ ในกรณีที่ผุ้เล่นไม่สื่อสารทางวิทยุก็สามารถสื่อสารโดยการพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษร ผู้เล่นทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการที่จะเลือกวิธีการสื่อสารไม่ว่าจะวิธีใดก็ตาม

7.2 - เมื่อผู้เล่นต้องการสื่อสารผ่านทางวิทยุควรใช้แต่ซอฟท์แวร์ Roger Wilco

7.3 - ผู้เล่นติ้งติดต่อกับ IVAO voice server, การใช้ private or personal servers จะสามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อ IVAO servers ไม่สามารถใช้ได้

7.4 - การใช้ IVAO voice servers ใช้ได้เฉพาะกับกิจกรรมต่าง ๆ ในเครือข่ายของ IVAN

7.5 - ผู้บังคับการจราจรทางอากาศต้องใช้รหัสเรียกของตนเองเป็นรหัสของช่องสัญญาณวิทยุ ของ Roger Wilco ยกตัวอย่างเช่น  (xxxx_CTR)  ห้ามใช้ความถี่ (112.8) หรือ (121.5) เป็นความถี่ประจำตำแหน่งโดยเด็ดขาด

to the HQ page in English

 

2001-2003 - IVAO TH - All Rights Reserved