กฏและกติกาของIVAO

9. กฏและกติกาของเจ้าหน้าที่

9.1. - การสมัคร

หากต้องการสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ของ IVAO ผู้สมัครต้องมีคุณสาบัติดังนี้

9.1.1 - ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

9.1.2 - ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกของ IVAO อย่างน้อย 6 เดือน

9.1.3 - ผู้สมัครต้องมีตำแหน่งเป็นอย่างต่ำเป็น Controller 1 หรือ Flight Captain ยกเว้นเว็บมาสเตอร์และผู้ช่วยเว็บมาสเตอร์

9.1.4 - ผู้สมัครต้องมีความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งที่ต้องการสมัคร และในบางตำแหน่งจำเป็นต้องมีความรู้เพิ่มเติมในการควบคุมซอฟท์แวร์ ProController และSquawkBox

9.1.5 - ผู้สมัครต้องมีเวลาทำงานอย่างน้อย 5 ชั่วโมง/สัปดาห์

9.1.6 - ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามที่ต้องการสามารถทำงานได้ในฐานะพนักงานชั่วคราวจนกว่าจะมีคุณสมบัติครบ เจ้าหน้าที่ใหม่ทุกคนจะมีระยะเวลาในการทดลองงานเป็นเวลา 1 เดือน

9.2. -ทั่วไป

9.2.1 - รายชื่อเจ้าหน้าที่ทุกคนจะได้รับการบรรทึกลงใน IVAO Staff mailing list โดยอัตโนมัติ และเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องตรวจสอบ e-mail และ news server เป็นประจำ

9.2.2 - เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องใช้ IVAO E-mail account เมื่อต้องการสื่อสารกับเครื่อข่าย IVAO เจ้าหน้าที่สามารถศึกษาวิธีการติดตั้งโปรแกรม e-mail โดยการ คลิ๊กที่นี่

9.2.3 - เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายและเว็บไซด์ของ IVAO เป็นอย่างดี

9.2.4 - เจ้าหน้าที่ของ IVAO ไม่สามารถไปเป็นเจ้าหน้าที่ของเครือข่ายอื่น ๆ ที่เป็นคู่แข่งของ IVAO

9.2.5 - หากเจ้าหน้าที่คนใดต้องดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่ง จำเป็นที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากทางสำนักงานใหญ่

9.2.6 - เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายซึ่งกำหนดไว้โดยคณะกรรมการของ IVAO

9.2.7 - สมาชิกของคณะกรรมการต้องเข้าร่วมประชุมใหญ่ทุกครั้งเพื่อกำหนดนโยบายของ  IVAO

9.2.8 - เจ้าหน้าที่ต้องระบุข้อมูลส่วนตัวโดยเฉพาะวัน เดือน ปีเกิด ลงในว็บไซด์ของสมาชิก IVAO

9.3. - การปฏิบัติเมื่อทำการออนไลน์

9.3.1 - เมื่อเจ้าหน้าที่ต้องการติดต่อกับเครือขายโดยไม่ได้เป็นนักบินหรือผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศจะต้องใช้รหัสประจำตัวเจ้าหน้าที่ของ IVAO

9.3.2 - เจ้าหน้าที่ต้องทำการออนไลน์เป็นประจำไม่ว่าจะเป้นเครือข่ายของ IVAO หรือในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับการจำลองการบิน

9.4. - ผู้ตรวจการณ์

9.4.1 - เจ้าหน้าที่ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการต้องมีคุณสมบัติ คือ ต้องเป็นสมาชิกของ IVAO และมีการออนไลน์อย่างน้อย 100 ชั่วโมง

9.4.2 - ผู้จัดการสาขาเป็นผู้เสนอชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการ และสำนักงานใหญ่ของ IVAO จะเป็นผู้แต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจการณ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น

to the HQ page in English

 

2001-2003 - IVAO TH - All Rights Reserved