กฏและกติกาของIVAO

8. กฏและกติกาของสาขา

8.1. - ทั่วไป

8.1.1 - ทุกประเทศสามารถเปิดสาขาของ IVAO ได้ โดยใช้รหัสประจำสาขาว่า IVAO-XX,  ซึ่ง "XX" แทนด้วยรหัส ISO ของประเทศนั้น ๆ ผู้สมัครที่เป็นบุคคลในท้องถิ่นของประเทศที่จะขอเปิดสาขา จะได้รับพิจารณาให้เปิดสาขาก่อนบุคคลจากท้องถิ่นอื่น เนื่องจากคนในท้องที่จะมีความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นและสามารถหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจเกิดจากความแตกต่างด้านเวลาของแต่ละประเทศ ( time difference.)

8.1.2 - การเปิดสาขาในแต่ละประเทศ ประเทศนั้นต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 คน สำหรับประเทศเล็ก ๆ ทาง HQ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8.1.3 - การเปิดสาขาต้องผ่านการอนุมัติจาก IVAO Headquarters (HQ) เพื่อให้ IVAO HQ แต่งตั้งผู้พิจารณาการอนุมัติ

8.1.4 - ผู้จัดการสาขา (DIR) และผู้ช่วยผู้จัดการ (ADIR) ต้องได้รับการแต่งตั้งโดย IVAO HQ  ส่วนเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ จะได้รับการแต่งตั้งจากผู้จัดการสาขาและผู้ช่วยผู้จัดการ ทางสำนักงานใหญ่ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ชี้แจงเหตุผลในการปฏิเสธที่จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สาขา

8.1.5 - หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่สาขา ผู้จัดการสาขาต้องแจ้งให้ทางสำนักงานใหญ่ IVAO รับทราบทันที ทุกสาขาต้องมีผู้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการสาขาและเว็บมาสเตอร์อยู่ประจำตลอดเวลา

8.2. - ข้อบังคับในการเปิดสาขานี้

            - ผู้จัดการสาขา Division Director (XX-DIR)

            - ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา Division Assistant Director (XX-ADIR)

            - ผู้ประสานงานการบิน Flight Operations Coordinator (XX-FOC)

            - ผู้ประสานงานการจราจรทางอากาศ ATC Operations Coordinator (XX-AOC)

            - ผู้ประสานงานการบินพิเศษ Special Operations Coordinator (XX-SOC)

            - ผู้ประสานงานการฝึกสอน Training Coordinator (XX-TC)

            - ผู้ประสานงานกิจกรรม Events Coordinator (XX-EC)

            - ผู้ประสานงานสมาชิก Membership Coordinator (XX-MC)

            - ผู้ประสานงานการสื่อสาร Voice Coordinator (XX-VC)

            - เว็บมาสเตอร์ Webmaster (XX-WM)

            - หัวหน้าหน่วยพื้นที่บังคับการจราจรทางอากาศ VARTCC/FIR Chief

            - ทางสำนักงานใหญ่ IVAO จะเป็นคนกำหนดว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาน้อยแค่ไหนตามแต่ขนาดของสาขา

8.2.2 - เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของ IVAO ซึ่งจะดูได้โดย คลิ๊กที่นี่

8.2.3 - เจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องทำงานเฉพาะในสาขาของตนเองเท่านั้น

8.2.4 - ผู้ประสานงานต้องทำหน้าที่ประสานงานกับทั้งทางสำนักงานใหญ่ของT IVAO และสำนักงานอื่น ๆ ด้วย

8.2.5 - ทุกสาขาต้องมีเว็บไซด์ของตนเองเพื่อให้สมาชิกได้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในการจราจรทางอากาศ และในเว็บไซด์ต้องมีขูอมูลของเครือข่าย IVAO ด้วย ในเว็บไซด์แต่ละสาขาห้ามมีการโฆษณาใด ๆ โดยเด็ดขาด ต้องสามารถแสดงผลในความละเอียดของจอระดับ 800x600 และสามารถแสดงผลได้ใน MSIE และ Netscape  เว็บไซด์ของสาขาต้องมีลักษณะคล้ายเว็บไซด์ของสำนักงานใหญ่ ในแต่ละสาขาจะได้รับ URL จากผู้บริหารเครือข่ายของ IVAO โดยจะอยู่ในรูปแบบของ http://www.ivao.org/XX/

8.2.6 - ผู้จัดการสาขาจะเป็นผู้รับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซด์

8.2.7 - ทุกสาขาควรตรวจสอบความถูกต้องกับ IVAO database ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขานั้น หากมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลควรแจ้งไปยัง  dba@ivao.org.

8.2.8 - ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับ สนามบิน พื้นที่ทางอากาศ ความถี่วิทยุ รหัสสเรียก แฟ้ม  sector files ฯลฯ จะต้องตรงกับข้อมูลของ IVAO database

8.2.9 - ในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ต้องใช้ทะเบียนรายชื่อ (mailing lists) ของ IVAO  และ IVAO newsgroups

8.2.10 - แต่ละสาขาต้องประสานและจัดการฝึกสอนและกิจกรรมอื่น ๆ ที่จำเป็นให้กับสมาชิกในสาขานั้น ๆ  และไม่ควรแจ้งการจัดกิจกรรมเหล่านี้เฉพาะในเว็บไซต์ของตนเองแต่ควรแจ้งให้สมาชิกในแวดวงของ IVAO ทุก ๆ สาขาได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน

8.2.11 - เนื้อหาและองค์ความรู้สำหรับการสอบหภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของแต่ละสาขาควรมีความยากง่ายเท่าเทียมกันทุกสาขา ผู้ทดสอบในท้องถิ่นจะเป็นผู้ทำการทดสอบภายในสาขาเอง เพื่อเป็นการประกันว่าผู้เข้ารับการทดสอบมีความรู้พื้นฐานด้านภาษาบังคับการการบินนานาชาติ การทดสอบภาคทฤษฎีจะเป็นข้อสอบโดยใช้ภาษาอังกฤษ

8.2.12 - เจ้าหน้าที่สาขามีหน้าที่ควบคุมดูแลความประพฤติของสมาชิกสาขาให้ปฏิบัติตามกฏและกติกาของ IVAO  เจ้าหน้าที่สาขาต้องช่วยแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับสมาชิก

to the HQ page in English

2001-2003 - IVAO TH - All Rights Reserved