กฏและกติกาของIVAO

5. กฏและกติกาของผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศ

5.1. - ก่อนทำการติดต่อกับเครือข่าย

5.1.1 - ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศต้องมีความรู้พื้นฐานในการติดต่อสื่อสาร

5.1.2 - ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศต้องรู้วิธีปฏิบัติทางอากาศในพื้นที่ที่ต้องควบคุม

5.1.3 - ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศต้องได้ทำการติดตั้งและรู้วิธีการใช้ซอฟท์แวร์ ProController

5.1.4 - ถ้าผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศเป็นสมาชิกใหม่หรือยังไม่มีประสบการณ์ในพื้นที่ควรติดในฐานะเป็นผู้สังเกติการณ์ (Observer) โดยสามารถศึกษาข้อมูลของพื้นที่ได้ที่ database และ website ของเรา

5.1.5 - ผู้สังเกตการณ์ไม่สามารถใช้รหัสที่แท้จริง เช่น (CTR, APP, TWR ฯลฯ) ได้ แต่จะใช้รหัส OBS แทน และในฐานะที่เป็นผู้สังเกตการณ์สมาชิกจะไม่สามารถติดต่อกับนักบินได้

5.1.6 - ตำแหน่งของผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศควรจะใช้ชื่อว่า xxxx_CTR, xxxx_APP, xxxx_TWR, xxxx_GND (ใช้รหัส ICAO แทน xxxx ) เช่นจราจรท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ใช้รหัส VTBD_TWR แต่ไม่ใช้ BKK_TWR

5.1.7 - ในกรณีพิเศษอาจจะมีการใช้ข้อบังคับ FRA (Facility Rating Assignments) ข้อบังคับ FRA คือ การบังคับให้ผู้เล่นทุกคนซึ่งมีตำแหน่งอยู่สามารถเล่นได้เฉพาะตำแหน่งที่กำหนดไว้หรือตำแหน่งที่สูงกว่าเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ถ้ารหัส FRA เป็น "The xxxx_APP position may only be taken by S3 or higher." หมายความว่า ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศที่มีตำแหน่ง S2 หรือน้อยกว่าห้ามอาศัยตำแหน่ง _APP และ _CTR แต่สามารถใช้ตำแหน่ง _DEL, _GND และ _TWR ได้
FRA ที่กำลังบังคับใช้อยู่สามารถตรวจสอบได้โดย  คลิ๊กที่นี่

5.1.8 - ก่อนจะขอติดต่อเป็นผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศควรตรวจสอบดูว่ามีใครเป็นผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศอยู่ก่อนแล้วเพื่อเลือกตำแหน่งที่ยังว่างและเหมาะสม

5.1.9 - รหัสประจำตัวของจราจรอากาศควรมีนามสกุล  _CTR, _APP, (_DEP), _TWR _GND, _DEL, _FSS.

5.1.10 - ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศควรเตรียม ATIS ก่อนทำการติดต่อกับเครือข่าย

5.2. - การติดต่อกับเครือข่าย

5.2.1 - ไม่ควรติดต่อกับเครือข่ายหากไม่มีความประสงค์ที่จะอยู่ในตำแหน่งที่จะเลือกนานเกิน 30 นาที

5.3. - ออนไลน์

5.3.1 - ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศไม่ได้รับอนุญาตให้ไปควบคุมพื้นที่อื่นนอกจากพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ เช่น ในพื้นที่  TWR

5.3.2 - ทันทีที่ผู้ควบคุมจราจรทางอากาศจากต่างพื้นที่เข้ามาในบริเวณใกล้เคียงจะต้องมอบอำนาจการควบคุมในพื้นที่นั้นให้ผู้ที่เข้ามาใหม่นั้น

5.3.3 - ผู้ควบคุมควรใช้ คลื่นความถี่ สัญญาณในการเรียก หรือ ข้อมูลอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ใน IVAO-database เท่านั้น.

5.3.4 - ห้ามใช้ความถื่ฉุกเฉินนอกจากในกรณีที่ฉุกเฉินจริง ๆ ความถี่ฉุกเฉินที่ใช้คือ (121.50) 

5.3.5 - ควรปรับข้อมูล ATIS ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยทุก ๆ 1 ชั่วโมง

5.3.6 - การส่งมอบเครื่องบินควรติดต่อโดยผ่าน private chat กับผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศที่จะรับมอบเครื่องบินเท่านั้น

5.3.7 - ห้ามแทรกแซงหรือเข้าไปยึดการควบคุมเครื่องบินในเขตนอกเหนือการรับผิดชอบของตนโดยเด็ดขาด

to the HQ page in English

2001-2003 - IVAO TH - All Rights Reserved